Documents - 309

Преюдициално запитване, Изпълнителни правомощия на Съвета на Европейския съюз, Член 291, параграф 2 ДФЕС, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Членове 28 и 397, Данъчнозадължено лице, действащо от свое име, но за сметка на другиго, Доставчик на услуги, извършвани по електронен път, Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, Член 9а, Презумпция, Валидност.
Преюдициално запитване, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение, Договор за създаване на сдружение, Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс, Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка, Принцип на данъчна неутралност, Право на приспадане на ДДС.
Преюдициално запитване, Данък върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Член 42, буква a), Член 197, параграф 1, буква в), Член 226, параграф 11а, Член 141, Освобождаване, Тристранна операция, Определяне на крайния получател на доставката като лице, платец на ДДС, Фактури, Отбелязване „обратно начисляване“, Задължителен характер, Пропуск да се направи такова отбелязване във фактурата, Коригиране на фактурата със задна дата.
Решение на Съда (първи състав) от 1 декември 2022 г. Finanzamt Kiel срещу Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH. Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof. Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 4, параграф 4, втора алинея — Данъчнозадължени лица — Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) — Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице — Понятие за тясно обвързване във финансово отношение — Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала — Липса — Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии — Обхват. Дело C-141/20.
Преюдициално запитване, Данък върху добавената стойност (ДДС), Шеста директива 77/388/ЕИО, Член 4, параграф 4, втора алинея, Данъчнозадължени лица, Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“), Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице, Понятие за тясно обвързване във финансово отношение, Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала, Липса, Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии, Обхват.
Решение на Съда (десети състав) от 1 декември 2022 г. Aquila Part Prod Com S.A срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Törvényszék. Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 168 — Право на приспадане на ДДС — Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност — Измама — Доказване — Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице — Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига — Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на справедлив съдебен процес. Дело C-512/21.
Преюдициално запитване, Данъчни въпроси, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Член 168, Право на приспадане на ДДС, Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност, Измама, Доказване, Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице, Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига, Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки, Харта на основните права на Европейския съюз, Член 47, Право на справедлив съдебен процес.
Преюдициално запитване, Данък върху добавената стойност (ДДС), Шеста директива 77/388/ЕИО, Член 4, параграф 4, втора алинея, Данъчнозадължени лица, Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“), Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице, Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата, Член 6, параграф 2, буква б), Безвъзмездни доставки на услуги, Понятие „цели, различни от икономическата дейност.
Преюдициално запитване, Хармонизация на данъчните законодателства, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Необлагаеми с ДДС продажби, Неоснователно фактуриран и платен ДДС, Ликвидация на доставчика, Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС, Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация.
Решение на Съда (седми състав) от 13 октомври 2022 г. MC срещу Директр на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите. Преюдициално запитване, отправено от Административен съд Велико Търново. Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 273 — Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Член 325, параграф 1 ДФЕС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Задължения за ДДС на данъчнозадължено юридическо лице — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия — Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност. Дело C-1/21.
Преюдициално запитване, Данък върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Член 273, Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС, Член 325, параграф 1 ДФЕС, Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, Задължения за ДДС на данъчнозадължено юридическо лице, Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице, Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия, Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност, Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове, Лихви за просрочие, Пропорционалност.
Преюдициално запитване, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Директива 2006/112/ЕО, Приспадане на ДДС, платен по получени доставки, Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи, Членове 184, 187, Корекция на приспадането, Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС.