Documents - 15 after similar cases search for "Решение № 1714 от 12.10.2022 г. на АдмС - Пловдив по адм. д. № 97/2022 г."

лечебно заведение, услуга, освободена доставка, медицинска помощ
Предмет на дейност на лечебното заведение е осъществяване на специализирана диагностична и лечебна акушеро-гинекологична помощ, женски консултации, оперативна и консервативна гинекология, проследяване и наблюдение на нормална и патологична бременност и прочие подобни дейности. [...] Затова нормата от националния закон следва да бъде тълкувана в светлината на общностите понятия за болнично и медицинска помощ и дейности, тясно свързани с нея. [...] Съответно обратно: когато извличането на биологичните проби от кръв и тъкан от пъпна връв е предназначено единствено да гарантира наличието на определен ресурс за лечение, ако се породи необходимост от такова, но не и да осигуряват недопускането, избягването или предотвратяването на заболявания, увреждания или здравословни проблеми или установяването на латентни заболявания или на заболявалия в начална фаза на развитие, то тези услуги не могат да се считат за дейности, попадащи в обхвата на понятието 'болнична и медицинска помощ'. [...] Това важи и по отношение на изследването на кръвта от пъпната връв, освен ако това изследване действително има диагностична цел, което следва да бъде конкретно установено. [...] Следователно и независимо от обстоятелството, че услугите по извличане и съхранение на проби се предоставят от лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ същите не представляват медицински (здравни услуги) и следва да се третират като облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС.[...]
освободена доставка, задължителна регистрация, облагаем оборот, данъчно задължено лице, независима икономическа дейност, данък за възстановяване, данъчен период, услуга, здравни заведения, детски ясли
Раздел Епикриза на живи донори, е вид лечебно заведение, в което се извършва само медицинска дейност с цел диагностични изследвания на стволови клетки с разрешение за осъществяване на тази дейност от Изпълнителната агенция по трансплантация Разрешение N 5/26.11.2010 г. [...] Диагностичните изследвания преди да се пристъпи към съхранение на биологичния материал се налагат за установяване здравословния статус на съответния предоставен биологичен материал – кръв или тъкан и на изолираните от него стволови клетки, които след това ще бъдат използвани за целите на трансплантацията. [...] Вземането на клетките, което включва лабораторни дейности по тяхното извличане от изходния биологичен материал е пряко свързано с евентуална бъдеща терапия, съответно възможно лечение на заболявания, посочени в Наредба № 4 от 31.01.2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение МЗ финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки, съгласно наредба 29 от 27.06.2007 г. [...] Първата група включва дейностите, свързани с пробовземане (вземане) на изходния биологичен материал (кръв и тъкан), извличане (вземане) на стволовите клетки (обработката и преработката), извършване на медицински лабораторни изследвания, както и администриране на медицинското досие. Във втората група се включва дейността по продължителното съхранение на стволовите клетки за срока на договора. [...] Този приход покрива текущите разходи по извършването на тези дейности и се признава за приход за текущата година. [...] При този случай първоначалната такса се осчетоводява като текущ приход за годината, а предплатения пълен размер на таксата за съхранение се ос-четоводява като приход за бъдещи периоди и в края на всяка година за те-кущ приход се признава пропроционална част от нея, според срока за съх-ранение, който е определен в конкретния договор. Първоначална такса заедно със съхранението само за текущата година и такса за съхранение заплащана всяка година след първата. При този случай, първоначалната такса заедно с таксата за съхранение за първата година се осчетоводяват като текущ приход за годината. [...] Срокът на договора е 21 години от влизането му в сила или до момента на предсрочното му погасяване. [...] Националният закон в чл. 39, т. 1 приема за освободени доставките на услуги при едновременно наличие на две изисквания: извършваните услуги да са здравни /медицински/ услуги и да се осъществяват от здравни заведения /детски ясли по Закона за здравето /33 или от лечебни заведения по ЗЛЗ. [...] Съгласно нормата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е извършването на здравни /медицински/ услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по ЗЗ и от лечебни заведения по ЗЛЗ. [...] Когато извличането на биологичните проби от кръв и тъкан от пъпна връв е предназначено да се гарантира наличието на определен ресурс за лечение, ако се породи необходимост от това, но не и да осигуряват недопускането, избягването или предотвратяването на заболявания, увреждания или здравословни проблеми или установяването на латентни заболявания или на заболявания в начална фаза на развитие, то тези услуги не могат да се считат за дейности, попадащи в обхвата на израза 'извършването на здравни /медицински/ услуги', съдържащ се в чл. 39, т. 1 от ЗДДС. [...] Тъканата банка е приравнена на лечебно заведение, по сила на чл. 10, т. 7 от ЗЛЗ, която на основание чл. 3, ал. 1 от ЗЛЗ се регистрира като търговец по смисъла на ТЗ.[...]
данъчен период, данъчна основа, доставчик, услуга, ноу-хау, данъчно задължено лице, освободена доставка, вътреобщностно придобиване, място на изпълнение, задължителна регистрация, фактура
С оглед на предмета на спора, тази съдебна инстанция ще установи само фактите, относими към спора. [...] Правото му да превъзлага част от дейностите не изключва същите от предмета на доставката му към спонсора. [...] Изследователят е длъжен своевременно да разкрива и предава на възложителя всички изобретения и открития, които възникнат във връзка с изпитването. [...] Само това обстоятелство не определя българското дружество като получател на услугите по договора, не го определя като възложител по договора. [...] Съгласно посочения текст мястото на изпълнение при доставката на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.[...]
данъчен период, електронни носители, право на приспадане на данъчен кредит, недвижими имоти, доставчик, фактура, данъчно събитие, облагаема доставка, реални доставки, доставка на стока, ППП, данъчна измама, услуга, вътреобщностно придобиване, задължение за регистрация, данъчно задължено лице, място на изпълнение, нулева ставка, вещно право, начисляване на данъка
Представянето на електронните документи на хартиен носител като заверен от страната препис е допустимо по силата на чл. 184 ал. 1 от ГПК вр. § 2 от ДР на ДОПК. [...] Когато няма настъпило данъчно събитие, няма основание за упражняване на право на данъчен кредит, тъй като правото на приспадане на данъчен кредит не произтича от самото издаване на фактурата, а от факта на извършена облагаема доставка. [...] Правото на данъчнозадължените лица да приспаднат от ДДС, на който са лица платци, дължимия или платения ДДС за закупени от тях стоки и за получени от тях услуги, представлява основен принцип на въведената от законодателството на Съюза обща система на ДДС. Правото на приспадане е неразделна част от механизма на ДДС и по принцип не може да бъде ограничавано, като по-конкретно това право се упражнява незабавно по отношение на целия данък, начислен по получени доставки, освен ако въз основа на обективни данни се установи, че това право е упражнено с измамна цел или с цел злоупотреба. [...] За да възникне право на приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката е необходимо да е налице реално осъществена облагаема доставка. [...] Регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне като данъчен кредит данъкът за получени от него облагаеми доставки на стоки или услуги, когато използва същите за осъществяване на облагаеми доставки и когато притежава за получените доставки данъчен документ с изискуемите от закона реквизити, като въведените изисквания за възникване право на приспадане на данъчен кредит са по отношение на конкретната доставка, по която е претендирало това право /по която е приспаднат данъка в подадената справка-декларация/, а не по всяка друга доставка на същата стока или услуга, осъществена между други лица в процеса на реализация на тази стока или услуга и представляваща предходна по отношение на процесната доставка. [...] Неправомерното начисляване следва да е свързано само с пряката доставка, по което се упражнява правото на данъчен кредит. [...] ЗЗД определя, че собствеността се прехвърля с предаването на родово определената вещ, само ако страните по договора не са постигнали съгласие относно нейната индивидуализация. [...] Отделянето и предаването са два алтернативни способа, чрез които се проявява облигаторно-вещното действие на договорите, с които се прехвърля собственост върху вещи, определени по своя род. При първия способ вещта трябва да бъде отделена, индивидуализирана от рода. Индивидуализацията на вещ, определена по рода си, може да стане както едностранно от продавача /тогава индивидуализацията настъпва с предаването й/, така и по съгласие на страните. [...] В този случай собствеността се прехвърля с подписването на договора. [...] Щом отделянето на родово определените вещи е извършено чрез постигане на съгласие между страните относно индивидуализиращите им признаци, начинът на тяхното предаване, включително дали да останат на същото място или да бъдат транспортирани, е без значение за преминаване правото на собственост върху вещите. [...] Получателят, който упражнява правото на данъчен кредит е длъжен да установи всички положителни факти, за да докаже реалността на доставката, но при всички случаи следва да се изисква от него да представи тези доказателства, които са съставени заедно с прекия доставчик и са двустранно подписани. Всички останали, които изхождат само от доставчика, каквито са тези за неговата обезпеченост, вкл. и счетоводното отчитане на доставките при него, не може да се вменява в тежест на получателя по доставката да ги доказва.[...]
данъчен период, строително-монтажни работи, СМР, независима икономическа дейност, нови сгради, облагаем оборот, облагаема доставка, данъчно събитие, фактура, задължителна регистрация, задължение за регистрация, внасяне на данъка, доставка на стока, вещно право, доставка на услуга
За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. [...] Едната хипотеза засяга достигане на оборот за регистрация по ЗДДС от 50 000, 00 лв. през дванадесет последователни данъчни периода, а другата засяга случаите, при които е достигнат оборот за регистрация от 50 000, 00 лв. през два последователни данъчни периода. И в двете хипотези данъчно задължените лица имат задължение за подаване на заявление в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Тази хипотеза е специална спрямо общото правило за задължителна регистрация по ЗДДС по чл. 96, ал. 1, изречение първо от ЗДДС. [...] Целта на законодателя имплицитно се извлича и от предвидените различни моменти, от които започва да тече срокът за подаване на заявление за регистрация, съответно по чл. 96, ал. 1, изречение първо от ЗДДС - от изтичането на данъчния период, през който е достигнат оборотът, а по чл. 96, ал. 1, изречение второ от ЗДДС - от датата, на която е достигнат оборотът. [...] Констатациите и определените задължения се обективират единствено в ревизионен акт. Следователно механизмът, с който може да се задължи данъчно задълженото лице да изпълни своето задължение за внасяне на данъка, е установяване на размера му с ревизионен акт. [...] За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемия оборот, се дължи данък. [...] Доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката – чл. 6, ал. 1 ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуги – чл. 9, ал. 1 ЗДДС. [...] Когато се касае за случай на първоначална регистрация по ЗДДС съгласно сега действащия закон, в хипотезата, когато регистрацията се извършва по инициатива на органа по приходите, същата действително е занапред, но за периода от датата на която е надвишен оборотът до датата на регистрация законодателят използва правна фикция, като приравнява нерегистрираното данъчнозадължено лице през този период на регистрирано такова. По тази причина всички задължения вменени в тежест на едно добросъвестно, доброволно регистрирало се лице се считат вменени в тежест и на пропусналото да извърши регистрацията си доброволно лице. Обратното би било равносилно на дискриминация и на черпене на допълнителни права от собственото противоправно поведение на закъснелия с регистрацията си правен субект. Този смисъл се извежда от прякото приложение на Хартата на основните права на Европейския Съюз винаги когато в материи, регулирани от правото на Съюза е налице противоречие между вътрешна правна норма и норма на европейското право.[...]
регистрация, биологичен материал, реконструкция, компетентен орган, хемопоетични стволови клетки, доставка, свързана със здравеопазване, освободена доставка, лечебни заведения
При наличие на положителен резултат процедурата по криогенна консервация обикновено бива прекратяване незабавно и пробите се унищожават, а съответната родилка бива насочена към консултация със специалист. [...] Доколкото установяване на контаминация с банална бактериална флора не представлява общественозначим здравен риск, то тези случи не са задължителна индикация за прекратяване на процедурата по криогенно съхранение и унищожаване на биологичните проби. [...] Посочени са случаи, при които са открити вирусоносители и остри инфекции. [...] Съгласно член 39, т. 1 ЗДДС, озаглавен „Доставка, свързана със здравеопазване“ в глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“, освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. [...] Лексикалното значение на израза „медицинска помощ“ следва да се търси на основата на значението на понятието „медицина“ като наука за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания. Тя включва три големи групи дейности каквито са диагностиката, профилактиката и лечението /терапията/ . [...] Това важи и по отношение на изследването на кръвта от пъпната връв, освен ако това изследване действително има диагностична цел, нещо което националната юрисдикция следва да провери. [...] Преюдициалните заключения на СЕС са задължителни не само за националните юрисдикции, отправили запитването, но и за всички национални юрисдикции в на държавите-членки на Съюза. Това важи с още по-голяма сила, когато тълкуването е направено по повод на спор, идентичен от фактическа страна, с такъв, който националната юрисдикция следва да разреши. [...] Да вземе биологичен материал от остатъчна умбиликална кръв (съдържащ хемопоетични стволови клетки) и остатъчна умбиликална тъкан (съдържащ мезенхимни стволови клетки), наричани заедно и поотделно „ПРОБАТА“, по време на раждането на детето на възложителя; да извърши всички необходими действия, включително обработката, задължителните микробиотични и аналитични изследвания, както и дългосрочното криосъхраняване на пробата (стволовите клетки), за срока на договора; да издаде специален Сертификат за криосъхранение, обозначаващ едновременно идентичността на ДОНОРА (детето на възложителя) и на пробата; по искане на възложителя (донора) и в съответствие с регулаторните изисквания, да отпусне пробата за медицинско (терапевтично) приложение. При идентичност на дейността, по повод на която е направено тълкуването в решенията на СЕС, единствените изключения, които Съдът допуска, за да приеме, че част или всички описани дейности би могло да са освободени от облагане с ДДС, се отнасят до дейност по анализ на взетия биологичен материал с диагностична цел и до доказана пряка връзка на евентуална бъдеща терапия с действително извършена дейност, дейност в процес на извършване или конкретно планирана дейност. [...] Диагностиката е с цел да се установи годността на биологичния материал.[...]
място на изпълнение, доставчик, право на приспадане на данъчен кредит, регистрация, отчетни регистри, данъчен период, фактура, начисляване на данъка, данъчно задължено лице, независима икономическа дейност, настаняване
Същата отговаря на изискванията на чл. 149 от ДОПК и като такава е процесуално допустима за разглеждане по същество. [...] Представянето на електронните документи на хартиен носител като заверен от страната препис е допустимо по силата на чл. 184, ал. 1 от ГПК вр. § 2 от ДР на ДОПК. [...] С ревизионният акт са определени задължения за периода и на лицето, на което е възложена ревизията, поради което същият не страда от пороци, засягащи неговата валидност. [...] Извън това в процесуалния закон са предвидени достатъчно възможности ревизираното лице в пълнота да упражни правото си на защита чрез попълване на преписката с необходимите доказателства и в хода на съдебното дирене, включително чрез отправяне до съда на искания за тяхното събиране, като жалбоподателят се е възползвал от тези възможности, в преценения от него за необходим обем. [...] Налице е изрично законово ограничение, изключващо възникването на правото на данъчен кредит по отношение на определена категория данъчно задължени лица, в която попада и оспорващото сдружени.[...]
данъчен период, фактура, място на изпълнение, данъчна основа, нулева ставка, счетоводна отчетност, стандартен софтуер, вътреобщностна доставка на стоки, доставчик, данъчно задължено лице, данъчно незадължено юридическо лице, облагаема доставка, трета страна, доставка на услуга
Ревизионният акт отговаря на изискването за форма и съдържа изискуемите реквизити по чл. 120, ал. 1, т. 1- т. 8 вкл. от ДОПК. [...] Събраните доказателства в съдебната фаза на производството по оспорване на РА, не водят до промяна на установената фактическа обстановка в ревизионното производство. [...] Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС е императивна и определя, че за да се квалифицира една сделка като ВОД е необходимо да са изпълнени следните три предпоставки, при условията на кумулативност: 1/прехвърляне правото на собственост на стоката, съответно на правомощието за разпореждане със стоката на името на собственика-получател; 2 физическото преместване на стоките от една държава членка в друга и 3/придобиващото ги лице да е данъчнозадължено лице. [...] Наличието на фактура, не доказва реалността на доставката. Само при кумулативното наличие на посочените предпоставки по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, възниква правото на доставчика на основание чл. 53, ал. 1 ЗДДС да обложи ВОД с нулева ставка.[...]
данъчен период, пенсионен фонд, компетентен орган, фактура, жилищна сграда, груб строеж, застроена площ, нова сграда, облагаема доставка, данъчно събитие
Няма спор, че за продажбата същият не е издал фактура. От цитирания нотариален акт е видно, че обектът е изграден в степен на завършеност „груб строеж“, което според правилото на §1, т. 5 ДР ЗДДС я квалифицира като „нова сграда“. Следователно същата представлява облагаема доставка по смисъла на чл. 12, ал. 1 ЗДДС, която не е „освободена“, по арг. от чл. 45, ал. 3 ЗДДС. [...] При положение, че е установена облагаема доставка, за която е настъпило данъчно събитие и данъкът е станал изискуем от задълженото лице, а то не го е начислило по съответния ред, правилно органът по приходите е определил допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период месец април 2015 г. по арг. от чл. 113, ал. 4 ЗДДС. Правно ирелевантно е за дължимостта на данъка обстоятелството, че по сметка на дружеството не са постъпили суми във връзка с процесната продажба.[...]
между министерство на здравеопазване, облагаем оборот, задължителна регистрация, превозни средства, данъчно задължено лице, услуга, облагаема доставка, независима икономическа дейност, задължение за регистрация, данъчен период
В закона липсва определение на понятието здравни (медицински) услуги. Такова липсва и в ЗЗ, и в ЗЛЗ. Независимо от това, е необходимо формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност да подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност. [...] От своя страна под „медицинската помощ“ се разбира: дейности за диагностика, лечение на болест или друга здравна аномалия, водеща при определяне на това, дали една медицинска услуга трябва да бъде освободена от ДДС е целта на нейното оказване. Ето защо, ако медицинската услуга няма за цел да предпази (защити), поддържа или възстанови здравето на човека, а по-скоро да даде мнение, изискано предварително за вземане на решение с правни последици, то тя следва да се третира като облагаема доставка. [...] Посочените условия следва да са налице по отношение на лицето, което претендира освобождаване. [...] Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Тоест, в първия случай критерий за определянето на дейността като независима икономическа е качеството на лицето, а във втория случай, критерий е извършването на дейност редовно или по занятие срещу възнаграждение, без оглед на качеството на лицето, което я извършва или вида на самата дейност. [...] Обратното би означавало облагането с ДДС да се постави в зависимост от поведението на данъчнозадълженото лице. [...] Действително, приходния орган е задължен да провери дали оборотът е правилно формиран, като изследва фактическото осъществяване на доставките и правилното им определяне съобразно вида им, мястото им на изпълнение, датата на възникване на данъчното събитие, но това е в случаите, когато регистрацията по ДДС се извършва на основание облагаем оборот. Тази проверка обаче, не е възможно да се извърши при приемане на ГДД по чл. 50 по ЗДДФЛ. [...] Тази проверка обаче не дерогира правомощията на приходната администрация за извършване на ревизия, за които и да било данъчен период предмет на проверката за регистрация по ЗДДС или извън нея. [...] ЗДДС и ДОПК не ограничават възлагането на ревизия за периоди, предшестващи периодите обхваната от проверка по регистрация по ЗДДС.[...]
регистрация, данъчен кредит, данъчна основа, фактура, внос на стоки, нулева ставка, облагаема доставка, доставка на стока, услуга, данъчно задължено лице, място на изпълнение, освободена доставка, основна дейност, независима икономическа дейност, вътреобщностно придобиване, данъчен период
Връчването на РД след посочения в чл. 117, ал. 4 ДОПК тридневен срок не може да се квалифицира като съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на РА и до неговата отмяна. Срокът в посочената разпоредба е инструктивен и неспазването му не препятства правото на защита на ревизираното лице. [...] Съгласно чл. 160, ал. 2 ДОПК съдът преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материално-правните разпоредби по издаването му. [...] Предвид разпоредбата на чл. 120, ал. 2 ДОПК, РД е неразделна част от РА и в този смисъл може да се приеме, че мотивите на РД са и мотиви на РА. [...] Видно от нормата на чл. 62, ал. 1 от ППЗДДС-Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС са посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия; екскурзи. [...] Когато обаче дружеството извършва такива услуги системно и/или реализираните приходи от същите значително надхвърлят реализираните приходи от основната му дейност, то дружеството действа като търговец, по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон /Т3/, в резултат на което предвиденото в чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС освобождаване не може да се приложи за тези доставки и същите са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС. [...] След като данъктът е изискуем, за регистрираното лице възниква задължението да го начисли по реда на чл. 86 от ЗДДС. [...] Съгласно ал. 2 от същата разпоредба данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.[...]
независима икономическа дейност, физическо лице, недвижим имот, семеен хотел, компетентен орган, данъчно задължено лице, освободена доставка, облагаем оборот, задължителна регистрация, данъчен кредит
Данъчно задължено лице за целите на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея (чл. 3, ал. 1 от ЗДДС). [...] Легалната дефиниция на понятието независима икономическа дейност е дадена в нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. [...] С вписването си в търговския регистър собственикът на търговското предприятие на ЕТ придобива качеството на търговец, но независимо от това субектът си остава физическото лице. [...] Признаването на търговското качество разширява правоспособността на физическото лице, но не възниква нов правен субект. [...] В глава ІХ на ЗДДС 'Регистрация' не са предвидени разпоредби, които да позволяват на регистрирано по надлежния ред по ЗДДС физическо лице като ЕТ, при осъществяване на независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС и извършване на облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС, да подлежи на отделна регистрация за тази дейност, когато достигне облагаем оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС за дейност, осъществявана извън тази като ЕТ. [...] Нормата на чл. 3, ал. 2 ЗДДС не предвижда като задължителна предпоставка при осъществяването на независима икономическа дейност, тази дейност да е осъществена само и единствено от регистриран търговец, чрез активи, включени в неговото предприятие, придобити чрез средствата на това предприятие, и при реализация на доходите от експлоатацията им отново в полза на предприятието. Напротив, видно от текста на чл. 3, ал. 2 ЗДДС независимата икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица.[...]
данъчен кредит, фактура, счетоводна отчетност, данъчен период, услуга, доставчик, данъчно задължено лице, място на изпълнение, авансово плащане, данъчно събитие, нулева ставка, данъчна основа, облагаем оборот, освободена доставка, облагаема доставка, задължение за регистрация, задължителна регистрация
ДДС за гореизброените данъчни периоди. [...] ЗЗ лева, след приспадане на дължимото ДДС. [...] В съдебното производство, съгласно нормата на чл. 160, ал. 2 от ДОПК, съдът преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му. [...] В тежест на органа по приходите е да установи основанията за извършване на ревизия при особени случаи – наличие на данни за укрити приходи/доходи от жалбоподателя. [...] В разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК е регламентирано, че Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра преди започване на дейността си. При анализа на така цитираните законови норми следва, че за да е налице освободена доставка по продажба на билети за музикални, музикално-сценични спектакли и концерти, то следва да са осъществени кумулативно следните предпоставки: 1) правните субекти, осъществяващи доставките да са културни организации и институти по смисъла на ЗЗРК и 2) услугата да има за предмет осигуряване на достъпа срещу билети, единствено за изброените мероприятия. [...] Логичното тълкуване на чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК обосновава извод, че за да се признае на правния субект, че е културна организация/институт, то следва задължително да е осъществено вписване в регистъра и то преди започване на дейността. Т. е. всяка културна организация/институт следва преди да започне за извършва конкретната дейност да поиска вписване и то да бъде извършено преди да е започната дейността. [...] Доколкото нормата на чл. 42 от ЗДДС въвежда изключение от общия принцип на облагане с ДДС, то във всички случай подлежи на стриктно, а не на разширително тълкуване. [...] С последната норма се въвежда задължение за регистрация за целите на закона на всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. [...] Приложимостта на облагателния режим при особени случаи е допустим при наличието на някои от обстоятелствата, изчерпателно посочени в чл. 122, ал. 1 от ДОПК. В тези хипотези органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от него основа по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК. [...] В хипотезата на ревизия при особен случай фактическите констатации в ревизионния акт се смятат за верни до доказване на противното в производството по обжалването му, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОПК е подкрепено от събраните доказателства, докато при ревизия по общия ред тежестта за установяване на фактическите констатации, се носи от органа по приходите. [...] Относно определените задължения по ЗКПО. [...] В този случай е възможно определените по реда чл. 122, ал. 2 от ДОПК облагаеми основи да се различават от обективно осъществения данъчен фактически състав. Последното е уредена в закона правна последица от неправомерното поведение на самото ревизирано лице.[...]
облагаем оборот, лечебно заведение, здравна инспекция, задължителна регистрация, здравни заведения, детски ясли, освободена доставка, задължение за регистрация
Здравните /медицински/ услуги и пряко свързаните с тях услуги, извършени от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, са освободени доставки при условията на чл. 39 ЗДДС. [...] Съгласно чл. 102, ал. 1 ЗДДС, когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице. [...] Последиците от неизпълнение на задължението за регистрация се уреждат съгласно чл. 102, ал. 3 ЗДДС. [...] Съгласно чл. 102, ал. 4 ЗДДС задълженията се определят с ревизионен акт по реда на ДОПК. [...] От цитираната правна уредба следва, че за приложението на фикцията по чл. 102, ал. 3 ЗДДС следва да са изпълнени следните условия: 1. за задълженото лице да е възниквало задължение за задължителна регистрация по ЗДДС при условията на чл. 96 ЗДДС; 2. лицето да не е подало заявление за регистрация в срок и 3. органът по приходите да го е регистрирал служебно с издаването на акт за регистрация, в който се посочват основанието и датата, на която е възникнало задължението за регистрация. [...] Съгласно чл. 39, т. 1 ЗДДС освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. [...] Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗЛЗ лечебни заведения по смисъла на този закон са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: 1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; 3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; 4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; 5. мерки за укрепване и опазване на здравето и т. 6 трансплантация на органи, тъкани и клетки. В разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗЛЗ изрично е посочено, че лечебните заведения по ЗЛЗ оказват извънболнична и болнична помощ. [...] По отношение на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в чл. 39, ал. 1 ЗЛЗ е предвидено задължение за регистрация в РЗИ. Следователно изискването за регистрация в РЗИ е елемент от фактическия състав по придобиване на статут на лечебно заведение по ЗЛЗ за извършване на извънболнична помощ. Изпълнението на това изискване, наред с условието за осъществяване на медицински услуги е основание за определяне на доставките като освободени съгласно чл. 39, т. 1 ЗДДС. Аналогична е и уредбата в относимите норми от Директива 2006/112/ЕО, според която условията за освобождаване от ДДС на включват изисквания както по отношение на извършваните дейности, така и по отношение на лицата, които ги извършват. [...] Посочените условия следва да са налице по отношение на лицето, което претендира освобождаване. [...] Във връзка с изпълнението на това изискване в чл. 103 ЗДДС е определена и датата на регистрацията по този закон - датата на връчване на акта за регистрация.[...]
услуга, специфична дейност, облагаем оборот, данъчно задължено лице, превозни средства, удостоверение за регистрация, изпълнителна агенция, освободена доставка
Закона за движение по пътищата и Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания издадена от Министерството на транспорта предвиждат определени категории водачи на моторни превозни средства /МПС/, както и председателите на изпитните комисии /за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС/, да преминават изследване за психологическа годност /чл. 152, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и чл. 1 от Наредба № 36 от 15 май 2006 г. / . За да имат право да извършват психологически изследвания, желаещите лица трябва да получат удостоверение за регистрация – чл. 4б от Наредба № 36 от 15 май 2006 г. [...] Психологическото изследване, провеждано по реда на Наредба № 36/2006 г. има за цел да установи психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС, да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии - и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност. Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция 'Автомобилна администрация'. [...] При определяне на доставките на услуги, които попадат в обхвата на освободените от облагане по горния ред, следва да се съобразява естеството на услугите, т. е. това са услуги, свързани с превенцията, диагностицирането и лечението на дадена болест.[...]