Решение № 260671 от 10.11.2022 г. на СГС по т. д. № 2319/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е гр. София, 10.11.2022 г.
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ - 12 състав в публичното заседание на 30.09.2022 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Колев при участието на секретаря………, като взе предвид докладваното от съдия П. Колев гр. д. № 2319 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са искове с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗМГО. Ищецът „А. К.“ ЕООД твърди, че Д. Й. А. е притежател на национална словна марка “KYLIE” с per. № 99477 от 16.10.2017 г., регистрирана от Патентното ведомство на Република България за стоки и услуги съгласно Международната класификация на стоки и услуги (МКСУ)Клас 3 и комбинирана марка KYLIE BIRTHDAY EDITION с per. № 100253 и дата на регистрация 03.01.2018 г., заявена за регистрация на 17.11.2020 г. за стоки от клас 3 и услуги от клас 35.Излага, че е сключил лицензионен договор за неизключителна лицензия с притежателя на марката, с който му е предоставено съгласие за ползване на нейното ползване.Сочи, че правата му върху марките за стоките по отношение на защитените в класове 3: гланц за устни гоим: грим за мигли: козметични комплекти: козметични моливи: козметични средства: кутии за червила: моливи за вежди; препарати за гримиране: пудра за гримиране: червила за устни и сходните на тях в същия клас стоки, както и услугите в клас 35: актуализиране на рекламни материали дизайн на рекламни материали реклама, насърчаване на продажбите за трети лица: онлайн реклама в компютърна мрежа: осигуряване на онлайн пазар за покупко-продажба на стоки и услуги: публикуване на рекламни текстове: разпространение на рекламни материали: реклама, се нарушават от “Н. К. Б.” ЕООД - ответник по настоящия иск.Излага, че ответното дружество оператор на интернет платформата за он лайн проджаба на стоки www. olx. bg.Твърди, че през месец ноември 2017 г. притежателят на марката установява, че интернет сайтът www. olx. bg рекламира и предлага за продажба стоки, обозначени или изцяло, или частично със словния елемент на неговата марка KYLIE. Обявите за продажби се публикуват на сайта от физически лица и търговски дружества, занимаващи се с този вид търговска дейност. Съобразно уточнителна молба от 01.03.2022 г., ответникът, оператор на сайта, публикуващ обявите в интернет платформата си www. olx. bg (приложение № 9 и 10 към исковата молба), е извършил по този начин две групи нарушения нарушения: рекламиране на стоки, обозначени или изцяло, или частично със словния елемент KYLIE и посредничество при продажба на такива стоки, без съгласието на притежателя на марката.Твърди, че Д. А., в качеството на притежател на изключителното право върху регистрираната за територията на България марка KYLIE е дал изрично съгласие за предявяване на иска от лицензополучателят по договора за неизключителна лицензия - „А. К. ЕООД.Предявява искове за признаване на установено по отношение на ответника извършването на нарушение на изключителното право на Д. А. върху словната марка KYLIE с per. № 99477 от 16.10.2017 г. от страна на “Н. К. Б.” ЕООД, посредством рекламирането и посредничеството за продажба на интернет платформата си WWW. OLX. BG на стоки, обозначени с изцяло или частично с марката KYLIE.Ответникът “Н. К. Б.” ЕООД оспорва иска.Признава, че администрира Платформата OLX, която представлява сайт за публикуване на онлайн обяви от трети лица и осигурява независима връзка между продавач и купувач, които се свързват чрез телефон или лично съобщение, а администраторът на електронния сайт няма механизъм да разбере дали има извършена продажба или не и не получава комисионна за продажби, извършени през платформата. Администраторът осигурява място за съхранение на обяви, механизъм за тяхното публикуване, за управлението им и за търсенето им от купувачите, но не публикува обяви за продажби и не функционира като електронен магазин. Освен това не може да редактира или да оказва влияние върху съдържанието на поместените обяви и да внася промени.Сайтът е за публикуване на безплатни обяви и закупуването на платена услуга от Платформата не е задължително условие за публикуване. Ето защо, то не може да води до категоричен извод, че закупилият платена услуга потребител осъществява търговска дейност.OLX се явява трето лице - доставчик на услуга, изразяваща се в осигуряване на възможност на неговите клиенти да покажат на неговия сайт в рамките на търговските си дейности, като например предложения за продажба, знаци, съвпадащи с марки, но самият той не използва тези знаци на сайта си в смисъл.Съдът, като взе предвид становищата на страните и след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното: Съгласно представените свидетелства, словна марка “KYLIE” с per. № 99477 от 16.10.2017 г., регистрирана от Патентното ведомство на Република България за стоки и услуги съгласно Международната класификация на стоки и услуги (МКСУ)Клас 3 и комбинирана марка KYLIE BIRTHDAY EDITION с per. № 100253 и дата на регистрация 03.01.2018 г., заявена за регистрация на 17.11.2020 г. за стоки от клас 3 и услуги от клас 35, са с притежател Д. А. Видно от депозираното удостоверение от 10.04.2019 г., ищецът е придобил неизключителна лицензия за марките за територията на РБ. Носителят на правото върху марките е дал своето съгласие за предявяване на исковете. По делото са представени съдебни решения относно спор между ответника и носителя на правото върху марките, за нарушения които се твърди да са извършени в предходен период – 2018 г. Между страните не се спори, че ответникът поддържа платформата www. olx. bg за рекламни обяви, на която физически лица и търговски дружества предлагат за продажба стоки. Видно от представената разпечатка от интернет страницата на ответника, стоки обозначени или изцяло, или частично със словния елемент на марка KYLIE, са се предлагали на платформата. Съгласно представените общи условия, както и от съдържанието на интренет сайта на платформата „www. olx. bg, тя представлява система за публикуване на интернет обяви от регистрирани в платформата потребители. www. olx. bg предоставя като основна услуга независима връзка между продавач и купувач. Платформата не представлява „Online“ магазин. Купувачите се свързват с продавачите по телефон или чрез директно лично съобщение. Платформата предлага търсене по ключова дума или фраза, както и сортиране по категории, филтър за търсене с параметри: рубрика; цена; населено място; дата на публикуване; изглед: само обяви тип „спешно“, само обяви със снимка. За използване на системата е необходима регистрация и парола. Възможна е онлайн промяна на текста на обявата и нейното изтриване от създателя й по всяко време. За целта е необходимо да влезе в профила си с имейла и паролата от регистрацията. Всички редакции са безплатни. Стават видими в сайта след потвърждаването им от публикуващия. Администраторът не получава възнаграждение за сключени сделки. Администраторът на платформата не публикува обяви на нея. Налице е механизмът на администратора да редактира поместена обява в платформата или да влияе на поместваната информация, като я забрани като обява. Администраторът не може да извършва промени във въведените от потребителите обяви. Такива са възможни само от собственикът на обявата, след като влезе в профила си с имейл и парола. Администраторът може да спре обява от показване в сайта. Не се спори, че администраторът на платформата не използва в дейността си филтри, които да влият на крайния резултат при търсене на информация на платформата от потребителите. Предоставените в платформата филтри се използват само от страна на потребителите: филтри при търсене с различни параметри. При системни нарушения от даден регистриран потребител, администратора има технологична възможност да блокира същия и дори да го заличи от платформата. При така установените фактически обстоятелства съдът намери от правна страна следното: Съгласно нормата на чл. 115, ал. 1, т. 2 от ЗМГО право на иск за нарушение има лицензополучател със съгласието на притежателя, освен ако друго не е предвидено в договора.Тъй като в този случай е предоставено право на иск на лице, което не е носител на материалното право, е налице субституция.ГПК предвижда два вида процесуална субституция: 1. процесуално застъпничество, когато като страна се конституира и носителят на спорното материално право; и 2. процесуалната суброгация, когато поради самостоятелността на правото на иск в делото участва само субституентът.Редакцията на текста на чл. 115, ал. 1, т. 2 от ЗМГО изисква съгласие на притежателя, ако друго не е предвидено. Следователно за допустимостта на иска е достатъчно единствено съгласие от носителя на правото, налагащо извод, че субституцията е от втория вид.При наличието на тази положителна процесуална предпоставка искът се явява допустим.Предмет на настоящото дело са нарушения извършени през 2020 г., докато тези по дело т. д. № 736/2018 г. са за предходен период – 2018 г. и следователно не е налице обективна идентичност. Тъй като страна по него е бил носителят на материалното право, то СПН би обвързала и настоящия ищец, предвид производния характер на неговото право.Съобразно нормата на чл. 9, ал. 1 от ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Изключителното право може да бъде противопоставено на трети добросъвестни лица от датата на публикация на регистрацията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство(чл. 10, ал. 1 и 4 ЗМГО).В съответствие с нормата на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО правото върху марка включва правото на притежателя ? да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е:1. идентичен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;2. идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;3. идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило.Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;3. вносът или износът на стоките с този знак;4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;5. използването на знака в търговски книжа и в реклами;6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.Следователно за възникване на отговорността по чл. 116 ЗМГО, ищецът следва да установи наличието на правото си върху марка, извършените от ответника действия, съставляващи нарушение, сводимо под посочената правна норма, както и вреда, която да е в причинно следствена връзка с нарушението.Ищецът твърди, че действията на ищеца съставляват нарушение на правото му върху марка.При липса на спор относно принадлежността на марките и предлагането за продажба за исковия период от трети лица на стоки с тези марки посредством платформата на ответника, спорът се концентира върху това дали е налице използване от страна ответника на тези защитени права на интелектуалната собственост по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗМГО, респективно чл. 5 от Директива 89/104 и чл. 9 от Регламент № 40/94, в процесните проявни форми, явяващо се основание за ангажиране на отговорността му.За да отговори на тези релевантни върпроси съдът следва да се съобрази с разясненията дадени в решение от 12.07.2011 г. (голям състав) по дело С-324/09 г., образувано по преюдициалното запитване на HighCourt of Justice (ChanseryDivision), UK – L`Oreal SA и др. (eBay International AG и др.)За да е налице 'използване' от трето лице на знак, идентичен или сходен с марката на притежателя на правата върху нея, по смисъла на чл. 5 от Директива 89/104 и чл. 9 от Регламент № 40/94 /чл. 13 от ЗМГ0/, той трябва да използва знака в търговските си отношения.В случая когато той е доставчик на електронна услуга и използва непряко нарушаващ знак, съвпадащ с чужда марка, например чрез оптимизирането на представянето на съответните предложения за продажба или рекламирането им, които негов клиент продава с помощта на тази услуга, такова използване попада в приложното поле на посочените нормативни правила.Когато доставчикът се е ограничил само до чисто техническа и автоматична обработка на данните, по отношение на него се прилага предвиденото в чл. 14, §1 от Директива 2000/31, той се освобождава от всякаква отговорност за информацията с незаконен характер, но само ако не е имал сведения за тази незаконна дейност или информация. Информацията следва да е достатъчно точна и доказана, така че при полагане на дължимата грижа операторът да може да установи незаконността.Следва да се вземе предвид, че позоваването на предоставени от марки изключителни права, по принцип може да се прави само по отношение на икономически оператори, осъществяващи търговски дейност.Когато физическо лице продава маркова стока, като използва електронен пазар, без тази сделка да е в контекста на търговската дейност, притежателят на марката няма да може да се позове на изключителното си право. Ако обаче продажбите, поради своите характеристики – обем, честота и пр., излизат извън сферата на частната дейност, продавачът се поставя в контекста на „търговска дейност” по смисъла на посочените разпоредби.По делото се установи, че ответникът извършва чисто техническа и автоматична обработка на данните, а използването на нарушаващите знаци се осъществява от неговите клиенти-продавачи, използващи платформата.Следователно ролята му не може да се преценява в контескта на Директива 89/104 (чл. 5) и Регламент № 40/94 (чл. 9), а попада в приложното поле на Директива 2000/31/ЕО, а именно Гл. ІІ, Раздел 4 от нея, който се отнася до отговорността на „междинните доставчици в електронната търговия“.Както се посочи по-горе, противопоставяне на права може да се заяви само по отношение на икономически оператори.От представените по делото разпечатки от интернет сайта не може да се установи кои лица се явяват клиенти-продавачи и дали са от посочената категория. Следователно търговският контекст не може да бъде установен.Липсата на елемент от фактическия състав изключва възникване на правото, налагащо извода че не са налице твърдяните нарушения, а исковете за тяхното установяване са неоснователни.В тежест на ищеца следва да се възложат направените от ответника разноски, както следва:620 лв. ЮК възнаграждение. Воден от горното, Софийският градски съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от „А. К.“ ЕООД, *** срещу “Н. К. Б.” ЕООД, *** искове по чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2 ЗМГО за установяване на нарушение на национална словна марка “KYLIE” с per. № 99477 от 16.10.2017 г., регистрирана от Патентното ведомство на Република България за стоки и услуги съгласно Международната класификация на стоки и услуги (МКСУ)Клас 3 и комбинирана марка KYLIE BIRTHDAY EDITION с per. № 100253 и дата на регистрация 03.01.2018 г., заявена за регистрация на 17.11.2020 г. за стоки от клас 3 и услуги от клас 35 посредством рекламирането и посредничеството за продажба на интернет платформата WWW. OLX. BG на стоки, обозначени с изцяло или частично с марката KYLIE. Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му. СЪДИЯ: