Решение № 261466 от 4.11.2021 г. на СГС по т. д. № 1803/2019 г.\

Р Е Ш Е Н И Е № 261466 гр. София, 04.11.2021 г. В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-15 с-в в публично съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:
СЪДИЯ: ПЕТЪР ТЕОДОСИЕВ при секретаря Йорданка Петрова, разгледа търговско дело № 1803 по описа за 2019 г. и взе предвид следното:
Производството е образувано по искова молба на Б. Р. К. срещу „Б. за м. т.– Х.“ ООД, с която при условията на обективно кумулативно съединяване са предявени: 1) искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.) за установяване на нарушения на правата на ищцата върху комбинирана марка с рег. № 101773 и комбинирана марка с рег. № 101361, осъществени чрез използване в търговската си дейност на наименованието „H.“; 2) искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) за осъждане на ответника да преустанови нарушенията на правата върху марките. Според уточнителната молба на ищцата от 07.10.2019 г., подадена в изпълнение на указания на съда по чл. 129, ал. 2 ГПК, действията на ответника, които ищцата твърди, че нарушават права върху марките и срещу които се търси съдебна защита с предявените искове се изразяват в поставянето и използването върху фасадата на входа на хотел „Х.“ в к. к. Златни пясъци на табела с рекламен надпис „hotel H.“, който е идентичен с марките на ищцата. Изявленията в цитираната молба определят обективните предели на нарушението на правата върху процесните марки, срещу които се търси съдебна защита с предявените искове, респективно обективните предели на предмета на делото. В първото открито съдебно заседание пълномощник на ищцата е представил писмена молба, с която излага твърдения и за други действия на ответника, които счита, че нарушават правата върху процесните марки, но изявленията във въпросната молба не представляват уточняване и допълване на предявените искове, както е посочено в нея, а представляват въвеждане на допълнителен предмет на делото чрез последващо обективно кумулативно съединяване на нови искове наред с предявените с исковата молба и уточнени с молбата от 07.10.2019 г., което е недопустимо. Ответникът оспорва исковете с възражения, че: 1) ищцата не използва процесните марки за осъществяване на търговска дейност; 2) стопанисваният от ответника хотел е с наименование „Х.“ от създаването му през 1965 г., а рекламният надпис върху фасадата му е поставен най-късно през 2000 г., поради което използването на надписа не може да накърни права на ищцата, произтичащи от процесните марки, които са регистрирани по заявки, подадени през 2017 г.; 3) липсва идентичност или сходство между съдържанието на марките на ищцата и съдържанието на надписа върху фасадата на хотела на ответника, което да създава възможност за объркване у потребителите; 4) използваният знак и наименованието на хотела имат по-висока общоизвестност от марките на ищцата; 5) знакът и марките са използвани за различни услуги.В срока за отговор срещу исковата молба предявява искове за признаване за установено по реда на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО (отм.), че ищцата Б. Р. К. е действала недобросъвестно при регистрацията на процесните марки, които са приети за разглеждане в производство с определение от 05.01.2020 г. Не е предмет на спор между страните, но се и установява от писмените доказателства, представени с исковата молба, че ищцата е притежател на правата върху комбинирана марка с рег. № 101361, регистрирана на 11.04.2018 г. за услуги от класове 35, 41 и 43 по Ницската класификация и срок на действие на регистрацията до 08.08.2027 г., както и на правата върху комбинирана марка с рег. № 101773, регистрирана на 15.05.2018 г. за услуги от класове 35, 41 и 43 по Ницската класификация и срок на действие на регистрацията до 20.06.2027 г. Комбинираната марка с рег. № 101361 представлява графичен знак, който съдържа изписан в кръг текст „Veranda H. Le silence de la mer“ заедно със стилизирано изображение с флорални елементи, а комбинираната марка с рег. № рег. № 101773 представлява графичен знак, който се състои от текста „H.“. Съдържанието на табелата върху фасадата на входа на стопанисвания от ответника хотел „Х.“ в к. к. Златни пясъци, също не е предмет на спор между страните и според представените и от двете страни снимки се състои от надпис „hotel H.“, изписан на светлосин в горната част и тъмносин в долната част фон (представените от страните снимки не дават пълна възможност за установяване на конкретните цветове върху табелата, но цветна снимка на същата е налична и понастоящем на обявата за хотела в интернет платформата Booking. com на адрес https://www. booking. com/hotel/bg/H.-varna. bg. html). Съгласно чл. 13, ал. 1 ЗМГО (отм.) правата на ищцата върху процесните марки включва следните правомощия: да използва марките, да се разпорежда с марките, да забрани на трети лица да използват без нейно съгласие в търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен на марките, като обективните предели на третото правомощие са обусловени освен от наличието на идентичност или сходство между марката и знака, използван от третото лице, така също и от наличието на идентичност или сходство между стоките и услугите, за които марката е регистрирана и за които знакът се използва в търговската дейност на третото лице, алтернативно от придобита известност на марката по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.), освен това в случаите, при които между марката и знака и между стоките и услугите, за които марката е регистрирана, а знакът се използва, не е налице идентичност, а само сходство, възникването на правомощието е обусловено от наличие на обективна възможност за объркване на потребителите по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО като последица от използване на знака от третото лице. Ето защо от първостепенно значение за основателността на предявените искове по делото е наличието на идентичност или сходство между марките на ищцата и поставения знак върху табелата на хотела на ответника. Марките и знакът върху табелата очевидно не са с идентично съдържание, а съдържанието на марката с рег. № 101361 не може да бъде определено и като сходно на съдържанието на знака, тъй като въпросната марка освен думата „H.“, изписана с шрифт, сходен с шрифта върху табелата на хотела на ответника, съдържа и достатъчно други думи, изписани с различен шрифт, а освен това и допълнителни фигуративни елементи, включително използване на кръг за рамкиране на текста на марката, които предпоставят съществени разлики между смисловото и визуалното съдържание на марката и съдържанието на знака върху хотела на ответника. Съдържанието на марката с рег. № 101773 може да бъде определено като сходно на съдържанието на използвания от ответника знак върху фасадата на хотела, доколкото съдържанието на самата марка се изчерпва именно до текста „H.“, изписан с шрифт, който е сходен с шрифта, с който е изписана думата „H.“ върху табелата на фасадата на хотела. Както се посочи по-горе, обаче, наличието на сходство между марката и знака, само по себе си не е достатъчно да обуслови право на притежателя на марката да забрани използването на знака, а за да е налице това право съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) е необходимо да съществува обективна възможност за объркване на потребителите относно произхода на предоставяната услуга чрез свързване на знака с марката и формиране на предположение, че услугата се предоставя от или със съгласието на притежателя на марката. Установяването на обективна възможност за объркване на потребителите поради сходството между марката и знака е в доказателствена тежест на ищцата, но въпреки указанията в тази насока, дадени с доклада на делото по чл. 146, ал. 1 ГПК, освен доказателства за съдържанието на самата марка и съдържанието на използвания от ответника знак, ищцата не е ангажирала други доказателства, от които да може направен извод какво е значението на конкретните смислови и визуални елементи на марката с рег. № 101773 и знака върху табелата на хотела на ответника спрямо възприятията на потребителите на услуги от класовете 35, 41 и 43 по Ницската класификация, за които е регистрирана марката, респективно каква е възможността за объркване на потребителите чрез свързване на знака с марката. Същевременно съпоставянето на съдържанието на марката и знака, само по себе си не може да предпостави безусловен извод за сходство, което е от естество да обърка потребителите на услуги от класовете, за които е регистрирана марката (включително услугите от клас 43, сред които са хотелиерските услуги), а дори предполага обратни изводи, тъй като въпреки, че и марката, и знакът съдържат думата „H.“, изписана със сходен, а дори и почти идентичен шрифт, в марката думата е изписана със сливане на част от буквите и по начин, при който отличителен и доминиращ елемент на марката не е самия текст, а графичното му изобразяване като логотип (така и показанията на свидетеля Б., който е изработил въпросната марка), докато в знака върху табелата на ответника текстът „H.“, освен че е изписан по различен начин (с пълно изписване и ясно разграничаване една от друга на буквите в текста), има очевидното предназначение да обозначи наименованието на хотела, тоест доминиращ елемент на знака е именно изписаният текст, а не графичното изобразяване на текста. Допълнителен аргумент за липса на възможност за объркване на потребителите чрез свързване на марката със знака представляват и използваните цветове в съдържанието им. Марката на ищцата представлява логотип в изцяло черен цвят, а основният й отличителен елемент е именно начинът на комбиниране на буквите в марката, докато знакът на табелата на ответника представлява комбинация от четири различни цвята, два от които са използвани да откроят текста в знака, който обозначава сградата като хотел и наименованието на самия хотел, а останалите два – да представят визуално изображение, което също препраща към наименованието на хотела, като цялостната комбинация от изписан текст и използвани цветове в знака върху въпросната табела на фасадата на хотела на ответното дружество, дори и само при визуалното сравнение на знака с марката на ищцата с рег. № 101773, също не дава възможност за извод, че потребители на хотелиерски услуги или други услуги, изброени в класовете 35, 41 и 43 по Ницската класификация, могат да свържат марката със знака върху табелата. По изложените съображения и в приложение на последиците на доказателствена тежест по чл. 154, ал. 1 ГПК съдът прие, че съдържанието на табелата с рекламен надпис „hotel H.“, поставена върху фасадата на входа на хотел „Х.“ в к. к. Златни пясъци, не създава обективна възможност за объркване на потребителите на услуги от класовете 35, 41 и 43 по Ницската класификация, за които са регистрирани комбинираните марки на ищцата с рег. № 101773 и № 101361, чрез свързване на знака върху табелата с марките, тоест не е налице елемент от обективна страна на фактическия състав на твърдяното с исковата молба нарушение от ответника на правата на ищцата върху марките по чл. 13, ал. 2, т. 2 ЗМГО (отм.), поради което и предявените искове за установяване на нарушението по реда на чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.) и осъждане на ответника да преустанови нарушението по реда на чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) се явяват неоснователни и подлежат на отхвърляне без да е необходимо да се обсъждат твърденията на страните и събраните доказателства по делото относно обстоятелствата по създаване на марките на ищцата, създаването на табелата върху фасадата на хотела на ответника, използването на марките на ищцата и знака върху табелата на ответника при осъществяване на търговска дейност от страните, както и времевите периоди на осъществяване на тази дейност. При идентични съображения неоснователни се явяват и предявените от ответника искове за признаване за установено по реда на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО (отм.), че ищцата е действала недобросъвестно при регистрацията на процесните марки. Главният факт, поставен в основанието и на тези искове, представлява именно сходството между наименованието на хотела на ответника в к. к. Златни пясъци и регистрираните от ищцата марки за класове 35, 41 и 43 по Ницската класификация, но по съображенията по-горе между наименованието на хотела, стопанисван от ответника (което представлява и доминиращият информационен елемент в знака върху табелата на фасадата на хотела), и съдържанието на процесните марки на ищцата не е налице сходство, което да е от естество да създаде обективна възможност за объркване у потребителите на хотелиерски услуги чрез свързване на наименованието на хотела на ответника с марките на ищцата и предоставяните под тази марка хотелиерски услуги. При липса на елемент от обективна страна от състава на деликта по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО (отм.), обсъждането на въпросите дали доказателствата по делото установяват знание у ищцата за обща известност на наименованието на хотела на ответника и намерение за недобросъвестно ползване на тази известност чрез регистрацията на процесните марки е безпредметно, тъй като тези въпроси касаят обстоятелства от значение за осъществяване на състава на деликта по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО (отм.) от субективна страна, която обаче по дефиниция може да е налице именно и само при осъществяване на всички елементи на състава на правонарушението от обективна страна, а по съображенията по-горе доказателствата по делото не установяват осъществен от обективна страна състав на деликт по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО (отм.). По изложените съображения предявените в производството по делото искове подлежат на отхвърляне, което предпоставя, че и заявените от страните претенции за присъждане по реда на чл. 78, ал. 1 ГПК на разноските, които са направили за разглеждане на предявените от тяхно име искове, не могат да бъдат уважени. Съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК страните имат право на присъждане на разноските, които са направили за защита по предявените срещу тях искове, но доказателства за такива разноски не са представени, а и претенции за присъждането им по реда на цитираната разпоредба не са заявени. Така мотивиран, Софийски градски съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от Б. Р. К. с ЕГН ********** и адрес *** искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.) за признаване за установено, че „Б. за м. т.– Х.“ ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, магазин 4 е нарушило правата върху на ищцата върху комбинирана марка с рег. № 101773 и комбинирана марка с рег. № 101361 чрез поставянето и използването върху фасадата на входа на хотел „Х.“ в к. к. Златни пясъци на табела с рекламен надпис „hotel H.“, и искове с правно основание чл. чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) за осъждане на „Б. за м. т.– Х.“ ООД да преустанови нарушението.ОТХВЪРЛЯ предявените от „Б. за м. т.– Х.“ ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, магазин 4 искове за признаване за установено по реда на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО (отм.), че Б. Р. К. с ЕГН ********** и адрес *** е действала недобросъвестно при регистрацията на комбинирана марка с рег. № 101773 и комбинирана марка с рег. № 101361. Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му. СЪДИЯ: