Решение № 784 от 29.06.2022 г. на СГС по т. д. № 113/2022 г.

Решение № 784 гр. София, 29.06.2022 г. В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-18, в публично заседание на седемнадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател: Мирослава Кацарска при участието на секретаря Виктория Ив. Тодорова като разгледа докладваното от Мирослава Кацарска Търговско дело № 20221100900113 по описа за 2022 година
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗМГО. Ищецът 'К. ' ООД твърди, че повече от седем години осъществява търговска дейиост, а именно търговия с разнообразни стоки, предназначени за подаръци, като използва за означение на продаваните продукти лого, състоящо се от графичен елемент — панделка с формата на сърце и текстови елемент - текста 'подари с любов', изписан със специфичен шрифт, което поставя върху опаковките на продаваните продукти.На 11.01.2021 г. пода л заявка пред Патентното ведомство на РБ за регистрация на описаното лого като марка по смисъла на чл. 9 от ЗМГО, а на 23.06.2021 г. му било издадено Свидетелство за регистрация на марка peг. № 161243, тип на Марката - комбинирана, класове на стоките и услугите - 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45.Твърди, че първо осъществявал дейността си в обект – магазин на ул. 'Хайдушка гора', но после чрез интернет и към момента основно търгува в интернет.Сочи, че научили, че има магазин, който работел с тяхното лого в гр. София, на ул. '****, с вход откъм ул. 'Кричим', който имал рекламна табела, заемаща цялата горна част от фасадата с надпис 'Подари с любов', като графичното оформление е сходно с тяхното лого, единствено различно е изписването на буква 'д'.После установил, че ответникът търгува и в интернет, използвайки слогана. Твърди, че при изписване в търсачката на най-голямата платформа за онлайн търговия GRABO. BG, чрез която реализира голяма част от приходите си, на първо място се появяват реклама и офертите за предлаганите от ответника стоки и услуги и едва на второ място – ищцовите.Поддържа, че на 17.09.2021 г. бил проведен телефонен разговор с управителя на ответното дружество Ю. К., в хода на който я информирали, че има регистрирана марка със словен елемент, идентичен с използваната от ответника и дори й изпратили посредством мобилното приложение за съобщения 'Вайбър' копие от Свидетелството за регистрация, но използването не било преустановено, а и през януари 2022 г. в търговския обект още имало две табели с такъв надпис.Поддържа, че изпозването от ответника на знак за обозначаване на търговското си предприятие - магазина 'Подари с любов' с административен адрес гр. София, ул. '****' № 21 представлява нарушение на чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗМГО, защото същият е със сходно графично оформление, като основният, словен и доминиращ елемент е сходен, а неговото съдържание - идентично със защитения от ищеца знак. Твърди и че ответникът използва словния елемент 'подари с любов' върху касовите бележки, издавани от него при покупка в магазина и по този начин също обозначава продаваните от него стоки.Счита, че тъй като и стоките са сходни, безспорно може да се обърка потребителят и е налице нарушение,като ответникът се е възползвал от изградената с години репутация на тяхната марка, използвайки идентични и сходни знаци, и е реализирал печалба.Предвид горното претендира да се постанови решение, с което да се признае за установено на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, че ответникът е извършил нарушение, считано от 11.01.2021 г. на правата върху марка pe г. № 161243 на Патентно ведомство на РБ, тип на Марката - комбинирана, класове на стоките и услугите - 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45,да бъде осъден ответника на основание чл. 116, ал. 2, т. 2 да преустанови нарушението на правата върху марката, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМГО да бъде осъден да заплати обезщетение за извършеното нарушение в размер на 5000 (пет хиляди) лева, както и да се постанови на основание чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗМГО разгласяване за сметка на ответника на диспозитива на решението в платформата за онлайн търговия 'grabo. bg'.В хода на производството е заявил изменение на иска за обезщетение чрез намаляването му и частичен отказ, като поддържа претенцията за обезщетение за размер от 3000 лв.Претендира и присъждане на разноски по списък. Излага и становище в писмени бележки чрез процесуалния си представител – адв. П.. Ответникът 'М. Ш. **' ЕООД оспорва исковата молба по съображения изложени в отговор от 21.03.2022 г., като оспорва твърденията, че ищецът ползвал логото повече от седем години.Оспорва и че той е ползвал марка, сходна на регистрираната от ищецакато твърди, че нито онлайн, нито чрез платформа за търговия не е предлагал стоки и услуги.Твърди, че представените от ищеца снимки не са свързани с упражняваната от него дейност.Твърди, че в 'grabo. bg' е предлагал само изработване на колаж от снимки във формата на сърце в рамка или върху канава, като изобщо не е използвано словосъчетанието 'подари с любов'.Заявява възражение на основание чл. 117, ал. 1 от ЗМГО за реално използване на марката от страна на ищеца,като твърди, че няма такова.Твърди, че от ангажираните от ищеца доказателства не се установявало извършени от него действия, които могат да се определят като нарушение.Твърди, че към момента е преустановил търговската си дейност.Твърди, че не е реализирал никакви приходи от стоки, в кръга на предлаганите от ищеца.Претендира отхвърляне на исковете като неоснователнии присъждане на разноски. В хода на производството поддържа оспорването чрез адв. Г..Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното: Видно от приложеното с исковата молба свидетелство, издадено от Патентното ведомство, за регистрация на марка, марката на ищеца е комбинирана търговска марка рег. № 161243, Дата на заявяване 11.01.2021, Дата на регистрация 23.06.2021 г., срок на действие 11.01.2031 г. Наименование на марка: Подари с любов Вид: Комбинирана, за Стоки и услуги по МКСУ 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45, като Заявител е К. ООД, BG. С исковата молба е представен фискален бон за закупуване от 'М. Ш. **'ЕООД, с адрес – гр. София, с име 'Подари с любов', като е закупено мече на пръчка за сумата от 3, 99 лв. на 11.01.2022 г. На стр. 35 и следващите са представени цветни фотографии на процесния магазин, с име 'Подари с любов', работното му време, витрината. По делото е изслушана съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице П. Д., чието заключение се кредитира от съда като дадено обективно, безпристрастно и компетентно. Вещото лице сочи, че освен материалите по делото, е извършила и справка в счетоводството на ответника и са проверени ежемесечни отчети по касов апарат за периода от 01.12.2020 г. до 16.02.2022 г., обороти по кореспондиращи сметки 702 'Приходи от продажби на стоки'; хронологичен опис операции по Дебит сметка 411 'Вземания от клиенти' и Кредит сметка 702 'Приходи от продажба на стоки, описаните ОПР. Сочи, че са й представени отчети от касов апарат, установяващи приходите от процесния магазин като първата покупка е на 02.12.2020 г., а последната покупка е на 14.02.2022 г. Вещото лице е установило, че в счетоводните регистри на ответното дружество, всички приходи са регистрирани по счетоводна сметка 702 'Приходи от продажба на стоки', като няма аналитичност по видове стоки. Поради това не може да сеопредели каква част от приходите се отнасят за стоки, защитени от правата върху търговската марка рег. № 161243, а данните се отнасят за осчетоводени приходи от продажба на всички стоки. Съгласно експертизата и по отчет за извършени продажби по касов апарат и счетоводните регистри по Кредит на счетоводна сметка 702 'Приходи от продажба на стоки' в периода от 01.12.2020 г. до 16.02.2022 г. са регистрирани следните приходи: за месец 12. 2020 г. 3035, 27 лв.; за 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. - 8742, 94 лв. и за 01.01.2022 г. – 14.02.2022 г. - 66, 45 лв., като конкретните месеци са представени в таблицата на 2 и 3 от заключението. Експертът сочи, че е сравнил предоставените данни от счетоводните регистри с данните от ГФО - Отчет за приходи и разходи към 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. и установил, че има пълно съответствие с графа 'Нетни приходи от продажби на стоки' и 'Общо приходи от оперативна дейност'. По делото е изслушана съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещото лице В. П., която също се кредитира от съда като изготвена обективно и компетентно. Експертът сочи, че съгласно Справка за статуса марката на ищеца е комбинирана търговска марка рег. № 161243, Номер на заявка 2021161243N Дата на заявяване 11.01.2021 Регистров номер 0161243N Дата на регистрация 23.06.2021 срок на действие 11.01.2031 г. Наименование на марка Подари с любов Вид Комбинирана Стоки и услуги по МКСУ 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45, Заявител К. ООД, BG, гр. София, 1582, жк. Дружба 2, бл. 304, вх. г, ет. 2, ап. 1 Класове по Виенската класификация на образните елементи 09.01.10, 09.07.01, 27.05.01, 27.05.10. Според вещото лице в Гугъл, която е най-предпочитана търсачка за клиентите в България, когато се изпише 'магазин Подари с любов'https: //www. facebook. com/Qlftshop. podahsliubov/, се вижда Създаване на страницата - 22 май 2015 г. Съгласно Webarchive wavback mashine сайтът 'Подари с любов' физически съществува от 2015 година, а с Grabo. bg ищецът работи от месец Февруари, 2016 г., видно от скрийншот. Според вещото лице в конкретния случай домейнът на ищеца е httDS: //Роdarisliubov. com/ - съдържащ изцяло словния елемент 'Подари с любов', изписан на латиница. Домейнът по своята същност е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни, като може да съществува самостоятелно, без да е обвързано с конкретна стока или услуга. Според заключението процесната марка на ответника и словната марка на ищеца в процесния период се използват в интернет. Домейн имената са интернет адреси и обикновено се използват за намиране на уеб-сайтове, като например домейн името 'wipo. int'' се използва за откриване уеб-сайта на соис -www. wipo. int. Според експерта при сравнението е видно, че е налице идентичност в словния елемент Подари с любов на комбинираната марка на ищеца 'Подари с любов' рег. № 161243 с използвания от ответника слоган Подари с любов за означение на търговското предприятие - магазин с административен адрес гр. София, ул. '****' № 21. Вещото лице сочи, че съгласно европейската практика, отразена в EUIPO GUIDELINES (Насоките) степента на сходство между стоките/услугите е необходимо условие, за да се изследва възможността за объркване на потребителя, като за идентични приемат тези стоки/услуги, за които се използва една и съща терминология, или думите са синоними, като в общия случай идентичност се установява и когато по-ранната марка включва обобщено понятие, което покрива стоките/услугите на по-късната марка. Освен това идентичност е налице и в случаите, когато стоките и/или услугите на заявената марка спадат към обща или по-широка категория от стоки и/или услуги на противопоставената марка, или обратното. Експертът сочи, че основните фактори за преценка на сходство между стоки или услуги са изведени в тълкувателното решение на СЕС по дело С-39/97 'Саnon' и са естество, предназначение и начин на използване на стоките/услугите, възможността те да се допълват или конкурират, а като допълнителни фактори практиката е дефинирала каналите на разпространение, потребителския кръг и обичайния произход на стоките/услугите (Насоките на Службата за интелектуална собственост на ЕС (СЕСИС), Част В, Раздел 1, Глава 2, т. 3.1.1. Общодостъпни в Интернет. Вещото лице подробно описва какво се изследва по всеки един от факторите. Според експерта в конкретния случай ищецът има регистрирана комбинирана Марка за стоки и услуги от класове 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45, в които се включват и подаръчни стоки и услуги по предлагане на тези стоки с цел покупка от потребители. Според вещото лице съгласно приложенията от 1 до 6 (лист 35-40 от делото), ответникът използва: Рекламна табела, заемаща цялата горна част от фасадата над входа на магазина за подаръци на ответника с надпис 'Подари с любов' (лист 35 от делото), като се вижда, че асортиментът на стоките се отнася до подаръчни стоки, които могат да бъдат класирани в класовете 16 и 20 и като услуги - клас 35; две табели с надпис 'Подари с любов', оформени по идентичен начин с основната табела. Според експертното заключение естеството на сравняваните стоки и услуги е сходно от висока степен до идентичност, тъй като чрез тях се задоволяват еднакви потребителски нужди. Вещото лице сочи и че сравняваните стоки са основно предназначени за подаръци, т. е. чрез сравняваните стоки и услуги се задоволяват идентични потребителски нужди, предназначени за еднакъв кръг от ползватели. Сравняваните стоки и услуги имат еднакъв обичаен произход, тъй като двата бранша са идентични, а асортиментът на стоките в търговския обект на ответника е сходен със стоките, за които е регистрирана комбинираната Марка на ищеца, съдържащи се в класове по МКСУ - 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45, т. е. налице е и идентичен обичаен произход на сравняваните стоки и услуги. Според вещото лице сравняваните стоки и услуги имат идентични канали на дистрибуция, тъй като е обичайно съответните стоки и услуги да се предлагат от един и същ търговец. По отношение на критерия степен на внимание и дали тя ще бъде по-висока или по-ниска зависи, според експерта наред с другото, зависи и от естеството на съответните стоки и услуги и от познанията и опита на съответните потребители, както и от ангажираността им с покупката (вж. Насоките на СЕСИС, Част в, Раздел 2, Глава 3, т. З. 1.). Заниженото внимание се свързва по-специално с обичайното поведение на купувачите. Решенията за закупуване в този случай се отнасят например до евтини стоки, закупувани ежедневно (15.06.2010, т-547/08, strumpf, ELI: T: 2010: 235, § 43). В конкретния случай, степента на внимание на потребители на сравняваните стоки и услуги е ниска, тъй като самите стоки не са специализирани и тази степен повишава вероятността от объркване по отношение на търговския произход на тези стоки. По отношение на критерия 'Релевантните потребители' според експерта на сравняваните стоки и услуги са идентични, тъй като става въпрос за еднакви сфери на дейност, в които може да възникне конфликт и заблуждение относно произхода на стоките и услугите. Съществува риск публиката да счете, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или, според случая, от икономически свързани предприятия и това представлява вероятност от объркване. В заключение вещото лице сочи, че е налице идентичност в словния елемент на комбинирана Марка 'Подари с Любов' рег. № 161243 с използвания от ответника слоган за означение на търговското предприятие - магазин с административен адрес гр. София, ул. '****' № 21 и за реклама в интернет сайтовете за продажби онлайн и е налице сходство между стоките, за които регистрираната Марка предоставя закрила и стоките, които ответникът предлага в търговското си предприятие и в интернет сайтовете за продажби онлайн, означени със знака 'подари с любов'. При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи: С исковете по чл. 116 ЗМГО се цели да се установи и да се прекъсне и предотврати за в бъдеще осъществяването на противоправни действия от страна на нарушителя на правото върху търговска марка. Фактическият състав на нормата изисква да е установено нарушение на марката, както и за иска по т. 2 да се установи, че същото продължава към момента на предявяване на иска и фазата на устните състезания.Марката е знак, който е способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.Правото върху марката се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.Правото върху търговска марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност: знак, който е идентичен на марката за означаване на стоки и услуги, които са идентични на тези, за които марката е регистрирана; знак, който е идентичен или сходен на марката за означаване на стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана и така възниква вероятност за объркване на потребителите или знак, идентичен или сходен на марката, за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило.Използването в търговската дейност по смисъла на закона представлява поставянето на знака върху стоките или техните опаковки, предлагането на стоките за продажба или пускането им на пазара, или съхранението им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоки с този знак или използването на знака в търговски книжа или реклами.При действащия ЗМГО (обн. ДВ, бр. 98/13.12.2019 г. ), приложим по делото при датата на твърдяното нарушение, правото върху марката, включва, освен другото, възможността да се забрани на трети лица, без съгласие на притежателя, да използват в търговската си дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите възможност за свързване на знака с марката (чл. 13, ал 1, т. 2 от ЗМГО).Използване в търговската дейност по смисъла на разпоредбата е и поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки и предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара (чл. 13, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМГО).Закрилата е идентична на предвидената в действалите Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988 година за сближаване на законодателствата на държавите - членки относно марките и Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 година за сближаване на законодателствата на държавите - членки относно марките, както и в действащата понастоящем Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, в сила от 15.01.2019 г.Съгласно релевантната практика на Съда на Европейския съюз по приложение на Регламент № 40/94 г., отменен с Регламент № 207/2009 г., които са задължителни в своята цялост и се прилагат пряко във всички държави - членки на ЕС, и по - специално решения Т - 162/01, Т - 316/07, Т - 256/04, С - 108/07 Р, С - 234/06 Р, Т - 292/01, Т-197/14, съществуването в съзнанието на потребителите на вероятност от объркване трябва да се преценява цялостно, като се отчитат всички релевантни факти. Тази обща преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори и по - специално приликата на марките и на обозначените стоки или услуги. Поради това ниска степен на прилика между обозначени стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на прилика между марките и обратно. Отделно от това, вероятността от объркване предполага кумулативното наличие на идентичност или прилика между конфликтните марки/знаци и идентичност или прилика между обозначените стоки. Приликата между стоки или услуги се определя от тяхното естество, предназначение и употреба. В рамките на тази преценка следва да се има предвид средният потребител, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив. Необходимо е да се отчете, че степента на внимание на средния потребител може да е различна в зависимост от категорията стоки и услуги, обозначени със съответна марка. По отношение на визуалната, фонетична или концептуална прилика на конфликтни знаци общата преценка трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление като се отчитат техните отличителни и доминиращи елементи. В това отношение концептуалните разлики, разграничаващи конфликтните марки/знаци могат да бъдат такива, че да неутрализират до голяма степен съществуващите между тях визуални и фонетични прилики. Подобно неутрализиране обаче изисква поне една от марките да има за съответните потребители ясно определено значение, което тези потребители да могат веднага да разберат, а другата - да няма такова значение или да има съвсем различно значение. Вероятността от объркване представлява вероятността потребителите да решат, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия.Следва да се има предвид, че средният потребител нормално възприема марката като цяло и не е склонен да анализира отделните й детайли, в който смисъл е решение Т 385/09. В комплексните марки фигуративният елемент може да заеме еквивалентна на вербалния елемент позиция.Уважаването на иска за установяване на нарушението изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1 ищецът да е притежател на регистрирана марка; 2 ответникът да използва знак, идентичен или сходен на регистрираната на името на ищеца марка; 3 ползваният от ответника знак да е за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана; или ако стоките/услугите не са идентични или сходни, марката да се ползва с известност на територията на Република България и използването на знака да извлича без основание облаги от отличителния характер или известността на марката или ги уврежда; 4 да съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; 5 ответникът да ползва знака без съгласието на ищеца.Съдът при преценка на всички елементи и като кредитира изцяло неоспореното заключение на съдебно-марковата експертиза, намира че са установени кумумалитвите предпоставки.Безспорно се установи по делото, че ищецът има регистрирана комбинирата търговска марка рег. № 161243, с дата на заявяване 11.01.2021, дата на регистрация 23.06.2021 г., срок на действие 11.01.2031 г. и наименование на марка: Подари с любов, за Стоки и услуги по МКСУ 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45.Сравнявайки я със знака, който е на приложенията от 1 до 6 към исковата молба (лист 35-40 от делото), ответникът, а това е видно от табелата за работно време, където са записани данните на дружеството, включително ЕИК, използва: Рекламна табела, заемаща цялата горна част от фасадата над входа на магазина за подаръци на ответника с надпис 'Подари с любов', а асортиментът на стоките се отнася до подаръчни стоки, които могат да бъдат класирани в класовете 16 и 20 и като услуги - клас 35; като има и две табели с надпис 'Подари с любов', оформени по идентичен начин с основната табела.Видно е, че естеството на стоки и услуги е сходно от висока степен до идентичност, тъй като сравняваните стоки са основно предназначени за подаръци и чрез тях се задоволяват еднакви потребителски нужди.Асортиментът на стоките в търговския обект на ответника е сходен със стоките, за които е регистрирана комбинираната Марка на ищеца, съдържащи се в класове по МКСУ 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45.Според експертното заключение е налице идентичност в словния елемент Подари с любов на комбинираната марка на ищеца 'Подари с любов' рег. № 161243 с използвания от ответника слоган Подари с любов за означение на търговското предприятие - магазин с административен адрес гр. София, ул. '****' № 21, като различното изписване на ръкописната буква 'д' не е отличителен елемент в достатъчна степен.Възражението на ответника по чл. 117 от ЗМГО относно неизползване на марката от ищеца, съдът намира за неоснователно и недоказано.От неоспорената СМЕ се установи, че страницата на 'магазин Подари с любов'- https: //www. facebook. com/Qlftshop. podahsliubov/, е създадена на 22 май 2015 г, т. е съгласно Webarchive wavback mashine сайтът 'Подари с любов' физически съществува от 2015 година, а с Grabo. bg ищецът работи от месец Февруари, 2016 г., видно от скрийншот.Предвид горното не може да се направи извод, че ищецът не ползвал реално марката си и възражението е неоснователно.Предвид горното съдът намира, че по делото се установи твърдяното нарушение и първия иск следва да бъде уважен. По отношение на иска за преустановяване на нарушението, съдът намира следното: За уважаване на претенцията на ищеца за осъждане на ответника за преустановяване на нарушението следва при пълно и главно доказване той да докаже, че ответникът действа противоправно, неправомерно използвайки знак, нарушаващ правата му като притежател на правото на марка, към момента на приключване на устните състезания.Представените по делото доказателства относно използването на знака от ответника са последно към период януари 2022 г., а именно фискалния бон за закупена стока от магазина 'Подари с любов' на ул. '****' 21 е от 11.02.2022 г. Вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, пък е установило последна продажба от процесния магазин към 14.02.2022 г. Тогава според експертът е последен отчет на касовия апарат и съответно след това няма дейност, или поне не е установено осъществяването на такава.Данни ответникът да е продължил дейността на обекта и ползването на процесния знак след тази дата няма, като не са ангажирани от страна на ищеца съответните доказателства, че нарушението продължава и към момента.Този факт не е признат за безспорен от ответника и ненуждаещ се от доказване.Доказателства, че към момента на приключване на устните състезания ищецът ползва знак, сходен на регистрираната на ищеца марка, няма, като самият той твърди отрицателния факт, че е преустановил дейността си, който се подкрепя от данните по съдебно-счетоводната експертиза, че последният отчет по каса на процесния магазин е от 14.02.2022 г. и след това няма дейност.Ищецът е този, който при пълно и главно доказване следваше да установи, че към настоящия момент, а именно приключване на устните състезания се ползва сходен на марката му знак от ответника за сходни и идентични стоки и услуги,а такива доказателства за периода след февруари и към момента няма.Относно твърдяното ползване на знака в сайта грабо. бг, то последно ваучери са предлагани към август 2021 г., към момента няма активни оферти, а и същите са обозначени като 'Подаръци с любов', а не 'Подари с любов' и от снимките в сайта, не се установява да е ползван точно същия слоган,поради което не може да се приеме за надлежно установено, че към момента има онлайн предлагане на идентични/същите стоки услуги със същия сходен слоган.Предвид горното този иск се явява недоказан и следва да бъде отхвърлен. По третия иск за обезщетение, съдът намира следното: Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗМГО обезщетение се дължи за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, като в ал. 2 се сочи, че при определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и приходите, получени от нарушителя вследствие на нарушението, а ал. 3 постановява, че съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.По въпроса за вредите от нарушаване на правото върху търговска марка в ТР № 1 от 31.05.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ВКС е прието, че същите са свързани със същностните белези на правото върху марка като специфично нематериално благо, част от интелектуалната собственост. Посочено е че приложението на марката в стоковия оборот е резултат на разходи на средства и време за създаване на търговската репутация на притежателя й и отрицателните икономически последствия от нейното засягане са реални и различими, но трудни за остойностяване с познатите механизми на непозволеното увреждане.Затова и националният законодател, при съобразяване на съществуващите международни стандарти, е създал в чл. 119 от ЗМГО презумптивен механизъм за оценка на вредите при нарушение на правото върху марка, според който, когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение по т. 1 от 500 до 100 000 лв., като конкретният размер се определя по преценка на съда при условията на чл. 118, ал. 2 и 3, или равностойността по цени на дребно на правомерно произведени стоки, идентични или сходни със стоките - предмет на нарушението, като съгласно ал. 2 от чл. 119 п ри определяне на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението.Правомерното използване на регистрирана марка от трето лице съгласно чл. 24 ЗМГО се осъществява чрез сключване на лицензионен договор, поради което използването на знаци, сходни с марките на ищеца, без наличието на сключен лицензионен договор води до настъпването на вреди за маркопритежателя, под формата на пропуснати ползи, изразяващи се в пропускане на възможността да увеличи имуществото си най-малко с размера на лицензионното възнаграждение, което би било дължимо, ако нарушителят беше поискал разрешение от притежателя за ползване на марките, в който смисъл е решение № 19 от 24.03.2021 г., постановено по т. д. № 2824/19 г. ІІ т. о. на ВКС и др.В случая няма данни относно размера на лицензионно възнаграждение за ползване на процесната марка,но е безспорно установено, че нарушението е нанесло имуществени вреди, тъй като ползването знак, сходен на марката на ищеца е от естество да въведе потребителите в заблуждение относно качествата и произхода на стоките, да ги мотивира да изберат стоките на ответника, вместо тези на ищеца, с оглед извода за взаимна заменяемост, респективно да нанесат репутационни щети, с материално изражение под формата на отлив на клиенти.Предвид горното няма пречка размерът претендираното от ищеца обезщетение за пропуснати ползи да се определи като се отчете, че част от реализираната от ответника печалба представлява и дължимото, при добросъвестно поведение, лицензионно възнаграждение,но не може и да се приеме, че цялата реализирана от ответника печалба за процесния период следва да е обезщетение.Съдът установи, както и вещото лице, че не може да бъде направено разграничение в приходите по отношение на конкретните стоки, за да се приеме, че е налице идентичност, поради което не може да се възприеме, че всички приходи на ответника за процесния период са пряко свързани с нарушението на правата на ищеца върху марката.При условията на чл. 162 от ГПКи частично кредитирайки вещото лице,като съобразява общите приходи за периода от 01.12.2020 г. до 16.02.2022 г.,съдът намира, че справедливото обезщетение възлиза на сумата от 2000 лв., поради което за същото следва да уважи исковата претенция и да отхвърли за разликата до изменения размер от 3000 лв.По отношение на претенцията по чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗМГО, да бъде осъден ответника да разгласи за своя сметка диспозитива на решението в платформата за онлайн търговия 'grabo. bg', съдът намира следното: Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗМГО ищецът едновременно с исковете по ал. 1, може да иска и по т. 3 - разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника, в часови пояс на телевизионна програма с национално покритие или по друг начин, определен от съда.В случая конкретно в онлайн сайта, за който иска разгласяване ищеца не се установи, че се ползва от ответника към момента.Действително в оборота му е отразена една фактура от грабо, но тя е от месец февруари 2021 г., както сочи вещото лице в съдебно-икономическата експертиза и не се установява с точност нейния предмет, за да се приеме, че към настоящия момент ответникът използва в платформата за онлайн търговия 'grabo. bg' знак, който е сходен с марката на ищеца и по този начин нарушението се извършва и към момента.Нарушението, както се приема от съда съобразно гореизложените мотиви е извършено, както се установява и от СМЕ, чрез ползването в период до февруари 2022 г. на рекламна табела, заемаща цялата горна част от фасадата над входа на магазина за подаръци на ответника с надпис 'Подари с любов', като асортиментът на стоките е подарьчни стоки, които могат да бьдат класирани в класовете 16 и 20 и като услуги - клас 35; две табели с надпис 'Подари с любов', оформени по идентичен начин с основната табела.Предвид горното претенцията за разгласяване на решението по начина, претендиран от ищеца, не е подходящ.Съдът не може в отклонение на диспозитивното начало да постанови разгласяване в два ежедневника или в телевизионна програма,поради което искът следва да бъде отхвърлен.С оглед изхода на спора разноски се следват и на двете страни. От ищеца са направени разноски в общ размер на сумата от 2400 лв., включващи заплатена държавна такса, депозити за вещи лица и се претендира в тази сума и адвокатско възнаграждение от 1200 лв., отразено като договорено в договора за правна защита и съдействие № 912801/23.12.2021 г., стр. 9 от делото, в който обаче е отразено, че се заплаща по банков път. Ответникът е възразил за размера на възнаграждението на ищеца, но независимо от основателността или не на това възражение, съдът намира, че доколкото се следват заплатените от страната суми като възнаграждение за един адвокат, а от данните по делото и ангажираните от ищеца доказателства не се установява да е заплатено адвокатско възнаграждение, а само да е договорено такова, съдът намира, че разноските на ищеца възлизат на 1200 лв., а не общо търсената сума. Ответникът претендира адвокатско възнаграждение в размерна 600 лв., които е посочено, че са платени в брой и представения на стр. 50 от делото договор за правна защита служи като разписка. По претенцията за обезщетение, предявена за сумата от 5000 лв. първоначално, разноски се следват на ищеца за уважения й размер от 2000 лв., като за разликата за която искът е отхвърлен и в частта, в която е прекратено производството поради оттегляне на иска, разноски следва да бъдат присъдени на ответника, следователно за този иск съотношението е 40/60%. На ищеца следва да бъдат присъдени разноски за уважения установителен иск, а на ответника - з– отхвърлените такива.С оглед горното съдът намира, че на ищеца се следват разноски в размер на 600 лв., половината от уважените като направени общо от 1200 лв., тъй като за иска за обезщетение претенцията му е уважена за 40% от първоначално предявената,а на ответника се следват разноски в размер на 300 лв. – за отхвърлените искове. Никоя от страните не е заявила искане за компенсация на разноските, поради което следва да се присъдят поотделно.Воден от горното съдът РЕШИ: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, предявен от 'К. ' ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж. к. '**** и със съдебен адрес – гр. София, ул. **** – адв. П., срещу 'М. Ш. **' ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. '****' № 19, и със съдебен адрес – гр. София, ул. '**** – адв. Г., извършено нарушение на правата върху комбинирана търговска марка рег. № 161243, с ата на заявяване 11.01.2021, наименование: Подари с любов, за Стоки и услуги по МКСУ 16, 20, 35, 39, 40, 42, 44, 45 чрез използване на знак за обозначаване на търговското си предприятие - магазина 'Подари с любов' с административен адрес гр. София, ул. '****' № 21, в периода от 11.01.2021 г. до 14.02.2022 г.ОСЪЖДА 'М. Ш. **' ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. '****' № 19, и със съдебен адрес – гр. София, ул. '**** – адв. Г., да заплати на К. ' ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж. к. '**** и със съдебен адрес – гр. София, ул. **** – адв. П., по иска с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМГО сумата от 2000 лв. / две хиляди лева/, представляваща обезщетение за гореописаното нарушение, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния размер от 3000 лв.ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за преустановяване на описаното нарушение и чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗМГО за разгласяване на диспозитива на решението в платформата за онлайн търговия grabo. bg, предявени от 'К. ' ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж. к. '**** и със съдебен адрес – гр. София, ул. **** – адв. П., срещу 'М. Ш. **' ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. '****' № 19, и със съдебен адрес – гр. София, ул. '**** – адв. Г., като неоснователни и недоказани.ОСЪЖДА 'М. Ш. **' ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. '****' № 19, и със съдебен адрес – гр. София, ул. '**** – адв. Г., да заплати на 'К. ' ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж. к. '**** и със съдебен адрес – гр. София, ул. **** – адв. П., на основание чл. 78 от ГПК сумата от 600 лв. / шестстотин лева/ - съдебно-деловодни разноски.ОСЪЖДА 'К. ' ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж. к. '**** и със съдебен адрес – гр. София, ул. **** – адв. П., да заплати на 'М. Ш. **' ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. '****' № 19, и със съдебен адрес – гр. София, ул. '**** – адв. Г., на основание чл. 78 от ГПК сумата от 300 лв. / триста лева/ -съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. Съдия при Софийски градски съд: